top of page

Oficiality

Ubytovanie Ukrajincov – finančný príspevok

Nariadenie vlády SR hovorí o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídencovi na základe situácie na Ukrajine. Príspevok bude za ubytovanie odídenca poskytovaný najdlhšie do 30. júna 2022. Príspevky budú vo výške 7 eur (vrátane DPH) / noc za ubytovanie osôb starších ako 15 rokov a za ubytovanie mladších ako 15 rokov, bude suma polovičná. Príspevok bude Ubytovateľ musí s odídencom uzatvoriť zmluvu, ktorú taktiež prikladáme.

Úprava odvodových a daňových povinností a ďalšie úľavy pre Ukrajincov

Prijatý zákon „Lex Ukrajina“ upravuje aj situáciu, kedy občania z Ukrajiny, ktorí na Slovensku podnikali ako SZČO, dostali povolávací rozkaz a museli odísť bojovať do svojej vlasti. Takýto Ukrajinec, ktorý je na Slovensku povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistený, si bude môcť prerušiť povinné sociálne poistenie počas obdobia, kedy sa z dôvodu konfliktu zdržiava na území Ukrajiny, konkrétne z dôvodu výkonu služby v ukrajinských ozbrojených silách. Nevznikne mu dlh a dané obdobie si bude môcť neskôr doplatiť, aby napríklad nestratil nárok na dôchodok.

Na druhej strane osoby, ktoré majú bydlisko na Ukrajine, no pre konflikt odišli na Slovensko a nie sú u nás zdravotne poistené, budú mať nárok na poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

Čo sa týka daňovej politiky, nová právna úprava stanovuje, že osoba s prideleným dočasným útočiskom nebude daňovníkom podľa zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku. Zároveň takejto osobe nevznikne oznamovacia povinnosť k poplatku za komunálne odpady.

Vozidlá a jazdné súpravy registrované na Ukrajine zasa budú počas mimoriadnej situácie oslobodené od úhrady diaľničnej známky. Úľava podľa nového zákona sa bude týkať taktiež vozidiel, ktoré prevážajú humanitárnu pomoc počas tejto mimoriadnej situácie – budú oslobodené od úhrady mýta.

Hraničné priechody

Pre ľudí žijúcich na Ukrajine, ktorí chcú prísť na Slovensko aktuálne existujú 3 hraničné priechody: Ubľa, Vyšné Nemecké a Veľké Slemence.

 

Slovensko zriadilo na hraničných priechodoch a v niektorých obciach tzv. hotspoty, aby sa urýchlil administratívny proces, ktorý je potrebné absolvovať pri vstupe do krajiny. Nakoľko Ukrajina vyhlásila mobilizáciu, na územie Slovenska sa nedostávajú ukrajinskí muži vo veku od 18 do 60 rokov.

Vstup na Slovensko je umožnený všetkým osobám, ktoré utekajú pred vojnovým konfliktom na Ukrajine. Aj občanom iných krajín, ktorí sú aktuálne na Ukrajine. Momentálne je vstup umožnený aj osobám, ktoré nemajú platný cestovný doklad (biometrický pas). V takom prípade je nutné požiadať o dočasné útočisko, prípadne o udelenie azylu. Ak cestujete s maloletými deťmi, odporúča sa mať pri sebe aspoň rodný list dieťaťa. Osobám bez platného cestovného pasu sa odporúča mať pri sebe iné doklady (napr. občiansky preukaz, vodičský preukaz, povolenie na pobyt na Ukrajine, rodné listy detí atď.).

V prípade, že hranicu prekročí dieťa bez sprievodu, príslušný úrad koordinuje v spolupráci s políciou umiestnenie dieťaťa do vybraného zariadenia.

Ďalšie informácie na:

Dočasné útočisko

Štatút „dočasného útočiska“ sa od 1.3.2022 sa poskytujem ľuďom, ktorí utiekli pred vojnou z Ukrajiny.  Ak vám bude pridelený, máte TOLEROVANÝ pobyt, možnosť pracovať, študovať a zdravotnú starostlivosť.

Podmienky dočasného útočiska:

Ak rodina bývala na Ukrajine pred 24.2.2022, občania Ukrajiny a ich rodinný príslušníci:

 • Manželka/manžel občana Ukrajiny.

 • Maloleté deti ukrajinského občana alebo maloleté deti jeho manžela/manželky,

 • Rodičia maloletého dieťaťa, ktoré j ukrajinským občanom,

 • Závislí členovia ich domácností.

Cudzinci, ktorí nie sú občanmi Ukrajiny, môžu  od 17.3.2022 tiež požiadať o dočasnú útočisko ak:

 • Majú na Ukrajine trvalý pobyt získaný pred 24.2.2022 a nie je možné, aby sa za stabilných a bezpečných podmienok vrátili do krajiny alebo regiónu pôvodu,

 • Majú azyl alebo medzinárodnú ochranu na Ukrajine, získanú pred 24.2.2022. V takomto prípade sa možnosť požiadania o dočasné stanovisko vzťahuje aj na ich rodinných príslušníkov, ak na Ukrajine bývali pred 24.2.2022 – manžel/manželka, maloleté dieťa a závislí členovia domácnosti.

Žiadosť o dočasné útočisko si môžete podať:

Keď vyplníte formulár „Registrácia dočasného útočiska“ cez web, musíte ísť na oddelenie cudzineckej polície alebo do veľkokapacitného centra, kde vám na počkanie vydajú potvrdenie o dočasnom útočisku, ale len v prípade, že máte so sebou cestovný pas, identifikačný alebo iný doklad.

Je nutné podať žiadosť osobne z dôvodu, že vám budú snímané biometrické údaje. Ak máte deti, aj tie musia ísť z toho istého dôvodu s vami.

 • Ak nemáte doklady, no máte na Slovensku ubytovanie, vyhlásenie podáte na ktoromkoľvek oddelení cudzineckej polície. Do tridsiatich dní bude o ňom rozhodnuté.

 • Ak nemáte doklady ani ubytovanie na Slovensku, vtedy o dočasné útočisko požiadate na oddelení azylu v Humennom. Aj v tomto prípade sa o vašej žiadosti bude rozhodovať do 30 dní. Kým sa tak stane môžete sa ubytovať v zariadení Migračného úradu v Humennom, kde máte bezplatnú stravu a hygienické potreby, a tiež aj zdravotnú starostlivosť.

Dočasné útočisko trvá do 4. marca 2023, automaticky sa predlžuje o 6 mesiacov, no maximálne o jeden kalendárny rok, ak by však  Rada EU nerozhodla inak.

Na základe pridelenia dočasného útočiska dostanete DOKLAD O TOLEROVANOM POBYTE (vzor), ktorý si uschováte napríklad pre ubytovateľa, školu, zamestnávateľa.

Vaše práva s Dočasným útočiskom:

 • Tolerovaný pobyt s označením „ODÍDENEC“,

 • Možnosť pracovať bez pracovného povolenia,

 • Možnosť zapojenia sa do vzdelávacieho procesu ( povinná školská dochádzka do 16. roka života)

 • Prístup k zdravotnej starostlivosti

 • Prístup k ubytovaniu

 • Možnosť získania dávok v hmotnej núdzi a súvisiacich príspevkov

CESTOVANIE S DOČASNÝM ÚTOČISKOM

Ak ste získali dočasné útočisko na Slovensku, máte právo cestovať po EÚ po dobu 90 dni v jednom polroku, ktoré vám zaručuje bezvízový styk. Povolený polročný limit si však musíte sledovať. Ak opustite územie Slovenska, dočasné útočisko nezaniká. V prípade získania dočasného útočiska v jednej krajine EÚ, nemôžete ho opätovne žiadať v inej. Iný členský štát vám však môže prideliť inú formu ochrany alebo pobytu ako je dočasné útočisko, záleží na vašom rozhodnutí. Taktiež je možné zlúčenie rodiny, ak máte rodinných príslušníkov v rôznych krajinách.

DOČASNÉ ÚTOČISKO V PRÍPADE MALOLETÝCH OSÔB

Ak sa na Slovensku nachádza maloleté dieťa bez svojho zákonného zástupcu, ale zároveň s osobami jemu blízkymi, tieto osoby sú povinné kontaktovať príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a teda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny z dôvodu riešenia otázky opatrovníctva k maloletému dieťaťu. Úrad poskytne poradenstvo, napr. pomôže napísať návrh na súd na určenie opatrovníka, ktoré je nutné pre zabezpečenie zdravotnej starostlivosti alebo vzdelávania maloletého dieťaťa. V tomto prípade o dočasné útočisko maloleté osoby žiadajú prostredníctvom ich súdom stanoveného opatrovníka.

HLÁSENIE ADRESY UBYTOVANIA:

O dočasné útočisko sa dá požiadať aj bez zabezpečenej adresy na Slovensku.

Ak však patríte k tým, ktorý adresu na Slovensku majú, k žiadosti k dočasnému útočisku doložiť jeden z týchto dokladov:

 • Čestné vyhlásenia všetkých vlastníkov nehnuteľnosti o poskytnutí ubytovania

 • Zmluvu o nájme uzavretú s majiteľom/majiteľmi nehnuteľnosti

Podpisy na dokladoch nemusia byť overené.

Povinnosť nahlásenia adresy má aj cudzinec s dočasným útočiskom a to do troch dní pomocou tohto formulára osobne alebo poštou na príslušné oddelenie cudzineckej polície.

Aj zmenu adresy treba hlásiť.

KEDY NIE JE ŽIADOSŤ O DOČASNÉ ÚTOČISKO POVINNÁ:

 • Podľa bezvízového styku majú ukrajinský občania právo sa zdržiavať na území Schengenského priestoru po dobu 90 dní. Počas tejto doby nesmú pracovať a nemajú ani zdravotné poistenie.

 • Ukrajinský občania, ktorí majú na Slovensku trvalý/dočasný pobyt, požiadali o azyl alebo azyl či doplnkovú ochranu už majú.

 • V prípade, že sa na Slovensku zdržiavate dlhšie, nemáte povolenie na pobyt a neviete, či máte žiadosť o dočasné útočisko, ozvite sa, prosím.

Doplnková ochrana / Azyl

Osoby v ohrození môžu na Slovensku získať dva druhy ochrany:

 • Azyl (je to forma trvalého pobytu na dobu neurčitú)

 • Doplnková ochrana (na začiatku sa dáva na jeden rok, ale ak dôvody na ochranu trvajú ďalej, môže sa predĺžiť)

O azyl je možné požiadať kedykoľvek po vstupe na územie Slovenskej republiky. Ak ste však dopredu rozhodnutý, že na Slovensku chcete zostať, môžete využiť možnosť požiadania o azyl priamo na hraniciach u policajtov vykonávajúcich hraničnú kontrolu.

Azylové oddelenie sa nachádza na policajnej stanici v Humennom, tam vyhlásite, že žiadate o azyl z dôvodu vojny na Ukrajine.

 

Ak má o azyl záujem rodina, každý jej dospelý člen musí požiadať sám za seba. Slobodné deti do 18 rokov sa posúdia spolu s jedným z rodičov.

 

V záchytnom tábore v Humennom budete ubytovaný po podaní svojej žiadosti o azyl. Absolvujete tu karanténu, po jej skončení vás presunú do pobytového tábora v Rohovciach alebo v Opatovskej Novej Vsi. Kým trvá azylové konanie, môžete sa pohybovať po území Slovenskej republiky, ale nemôžete cestovať do zahraničia. Spolu s vašou žiadosťou je vám odobraný cestovný pas. Ministerstvo vnútra má na rozhodnutie 6 mesiacov, lehotu podľa potreby je však možné predĺžiť.

 

Kým sa rozhodne o azyle, nemôžete pracovať. No ak ste na Slovensku mali pobyt v minulosti udelený, toto opatrenie sa vás netýka. Právo pracovať však získavate až 9 mesiacov po podaní vašej žiadosti, ak ste stále žiadateľom. Ako žiadateľ však môžete študovať. Do 16 rokov je povinná školská dochádzka.

 

Ak je vám azyl udelený, získavate trvalý pobyt na Slovensku, môžete študovať, pracovať a cestovať po EU.

Pobyt s platným biometrickým pasom 

V prípade, ak máte platný biometrický pas, môžete sa zdržiavať legálne na území Slovenskej republiky

90 dní. Aby ste mohli ostať legálne na území SR dlhšie, počas tejto doby sa budete musieť rozhodnúť, či požiadate o niektorú z foriem legálneho pobytu, alebo požiadate o dočasné útočisko alebo o azyl.

Práca 

Na Slovensku sa môžete zamestnať, ak máte povolenie na zamestnanie, alebo potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysoko kvalifikovanému zamestnaniu.

 

Ak nemáte žiadne z vyššie uvedených dokumentov, môžete sa zamestnať, ak:
- ste žiadateľom o udelenie azylu po 9 mesiacoch od podania žiadosti,
- vám bol udelený azyl,
- vám bola poskytnutá doplnková ochrana,
- sa vám poskytlo dočasné útočisko.

Pracovné ponuky s ukrajinským jazykom nájdete 

Zmeny v pravidlách zamestnávania občanov Ukrajiny

V rámci zákona sa upravuje oblasť zamestnávania Ukrajincov. Konkrétne sa štátnemu občanovi Ukrajiny umožní zamestnať na našom území už počas konania o udelení azylu. Taktiež títo občania alebo ich rodinní príslušníci budú môcť preukázať bezúhonnosť aj čestným vyhlásením, ak toto potrebujú preukázať na účely zamestnania sa ako pedagogický či odborný zamestnanec.

V prípade, ak občan tretej krajiny, ktorý ma udelený prechodný pobyt na účel zamestnania, chce zmeniť zamestnanie, je povinný nahlásiť to policajnému útvaru, ktorý následne žiada príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta. Avšak vzhľadom na momentálne maximálne vyťaženie policajných útvarov môže o vydanie predmetného potvrdenia požiadať ÚPSVaR priamo zamestnávateľ, ktorý má záujem zamestnať občana tretej krajiny. Toto ustanovenie platí len do odvolania mimoriadnej situácie.

Zdravotná starostlivosť

Tí, ktorí si dali žiadosť o dočasnú útočisko, alebo ho už majú udelené („odídenci“) získavajú prístup k neodkladnej zdravotnej starostlivosti, ktorú hradí Ministerstvo zdravotníctva SR.

 

 • Na základe individuálneho zdravotného stavu a podľa potreby, ministerstvo hradí aj poskytnutie ďalšej potreby zdravotnej starostlivosti

 • Takéto oprávnenie sa preukáže Dokladom o oprávnení na poskytovanie zdravotnej starostlivosti odídencovi; preukazom cudzinca žiadajúceho o dočasné útočisko alebo dokladom o tolerovanom pobyte na území SR s označením „ODÍDENEC“

 • Osoby s dočasným útočiskom budú mať bezplatné lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky.

 

Osoby, ktoré žiadajú o azyl, majú zdravotnú starostlivosť v zariadení v Humennom. Ak získajú azyl alebo doplnkovú ochranu, základnú zdravotnú starostlivosť hradí štát.

 

Urgentná starostlivosť pre utečencov bez statusu je garantovaná na 30 dní

 

 

Počas bezvízového styku na Slovensku potrebuje komerčné zdravotné poistenie, lebo prístup k slovenskému zdravotnému poisteniu nemáte.

Ďalšie dôležité informácie Ministerstva zdravotníctva SR (SK/UK), Všeobecná zdravotná poisťovňa (SK)

 

V prípade osobitnej zdravotnej starostlivosti vyplniť tento formulár.

Psychologická pomoc

 

K dispozícii sú bezplatné a anonymné krízové linky v ukrajinskom jazyku. Sú pre ľudí, ktorí sa v dôsledku vojny ocitli v krízovej situácii:

 

 • Krízová linka Človeka v ohrození a poradne IPčko 0800 500 888 alebo napíšte na ukrajina@ipcko.sk, každý deň v čase od 8:00 do 20:00 h. Viac

 • Linka dôvery Ligy za dušené zdravie „Nezábudka“ 0800 222 450, každý deň 13:00 – 21:00 h. Viac

Covid - 19

Aktuálne opatrenia, testovanie, očkovanie nájdete na stránke https://korona.gov.sk/uk/

Ak ste pozitívne testovaní na ochorenie COVID-19, dostanete všetky potrebné vyšetrenia a starostlivosť.

Ak nie ste verejne zdravotne poistený, úhrada bude realizovaná zo štátneho rozpočtu.

Ak máte príznaky ochorenia, hlavné odporúčania v ukrajinskom jazyku nájdete tu. 

Nárok na bezplatné očkovanie proti koronavírusu majú občania Ukrajiny, ktorí sa nachádzajú na území Slovenska bez ohľadu na status.

 

Registrácia je možná cez portál korona.gov.sk. Identifikátorom je číslo dokladu, ktorý preukazuje váš status na Slovensku alebo ukrajinský identifikačný doklad (v prípade, že status nemáte a chcete sa očkovať). Na očkovanie je možné prísť i bez registrácie. Očkovacie miesto a čas je potrebné zistiť vopred. Ak ide o druhú alebo posilňujúcej dávky je potrebné mať doklad o tej predošlej.

 

Aj deti od 5-17 rokov sa môžu na Slovensku zaočkovať vakcínou Pfizer.

 

Pre dospelých je na výber vakcína od spoločnosti Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer/BioNTech a Novavax.

Vzdelávanie

Vaše deti môžu navštevovať slovenské školy. Deti, ktorých rodičia z dôvodu vojny na Ukrajine požiadali na Slovensku o dočasné útočisko alebo azyl, majú právo na bezplatné vzdelávanie. Ide o materské, základné a stredné školy, keďže povinná školská dochádzka je do 16 rokov dieťaťa.

Na to, aby mohlo ísť maloleté dieťa do škôlky alebo školy, potrebujete doklad, ktorý potvrdí, že máte dočasné útočisko v krajine. (Stačí aj potvrdenie, že začalo konanie vo veci žiadosti o azyl alebo dočasné útočisko). Tento doklad predložíte, keď budete žiadať o zaradenie maloletého dieťaťa do školského zariadenia. Dieťa bude zaradené do ročníka podľa veku, ovládania slovenského jazyka a doterajšieho vzdelania.

Nezabudnite informovať riaditeľa, ak má vaše dieťa špeciálne potreby. Či už v stravovaní, adaptácii v novom prostredí, či vzdelávaní samotnom. Pre ľahšie dorozumievanie sa, školy organizujú kurzy slovenského jazyka pre deti odídencov. Je vo vašom a v záujme dieťaťa, aby ste sa na takúto možnosť informovali priamo v danej škole, kam chcete, aby všade dieťa chodilo. Ďalšie informácie vám poskytne samotný riaditeľ školského zariadenia.

Aby dieťa mohlo nastúpiť do školského zariadenia, musí absolvovať zdravotnú prehliadku u pediatra. Výsledok tohto vyšetrenia (potvrdenie) ste povinný odovzdať riaditeľovi. Lekára si môžete vybrať podľa odporúčania vašich známych, podľa mestského obvodu, v ktorom ste ubytovaní alebo kde je vaše preferované školské zariadenie.

Usmernenie štátneho pedagogického ústavu.

Viac informácií nájdete na týchto stránkach

bottom of page